Jeden sBiznes a wiele możliwości dostępnych w formie modułów.

free portfolio site templates

Handel i Usługi

sprzedaż, zakupy, magazyn, zamówienia, transakcje, 
sklep www

Sprzedaż

Sprzedaż - Dokumenty sprzedaży, faktury i paragony 
Obszar umożliwia generowanie wszelkich dokumentów sprzedaży wraz z raportowaniem wyników. W prosty sposób można utworzyć również faktury walutowe, obcojęzyczne, korekty, duplikaty i inne niezbędne dokumenty. Wykorzystanie technologii „Przeciągnij i Upuść” pozwala w łatwy sposób przenosić pozycje pomiędzy wybranymi dokumentami. Można m.in. stworzyć fakturę z wybranych paragonów. Przy generowaniu dokumentu sprzedaży jest do dyspozycji kalkulator pomocny przy wyliczaniu marży lub zysku dla danej pozycji.

Zakupy - Dokumenty zakupu, towary i koszty 
Podobnie jak dokumenty sprzedaży tworzone są faktury zakupowe, w tym również w walutach obcych. W parametrach określane są maski i powiązania pomiędzy dokumentami. Można automatycznie wygenerować fakturę np. z zamówień do dostawców. Funkcjonalność systemu pozwala na pełne rozliczanie towarów złożonych (funkcjonalność ta może być przydatna przy rozliczaniu produkcji), jak i na przypisanie każdego dokumentu zakupu do Rejestru Sekretariatu (pisma przychodzące).

Zakupy
Magazyn

Magazyny - Dokumenty magazynowe, przychody i rozchody 
Dokumenty mogą być generowane automatycznie lub ręcznie w powiązaniu z innymi dokumentami. Można definiować dowolny rodzaj dokumentów magazynowych dla jednego lub wielu magazynów. Dokumenty magazynowe automatycznie aktualizują stany towarów, wyrobów lub materiałów. Partie towarów na magazynach tworzone na podstawie ceny zakupu a obsługa magazynu odbywa się metodą FIFO. W prosty sposób można wykonać inwentaryzację stanów na magazynach.

Zamówienia - Obsługa zamówień i ofert 
Obszar funkcjonalny przeznaczony do tworzenia zamówień. Wspiera procesy związane z generowaniem zamówień zarówno dla odbiorców jak i dostawców. Możliwa jest weryfikacja dostępności towarów dla danego zamówienia oraz można wstępnie rezerwować towary pod realizację zamówienia. Funkcjonalność systemu pozwala na zdefiniowanie typów dokumentów zamówień, określenia rodzaju dokumentu, ustalenia maski do dokumentów, określenie czy wymagana jest rezerwacja oraz przypisywanie wcześniej zdefiniowanych wydruków. System umożliwia eksportowanie dokumentów do pliku różnych formatów np.: PDF, Word, Excel, TXT, HTML. Na podstawie zamówienia istnieje także możliwość generowania dokumentów magazynowych na potrzeby materiałowe, zgodnie ze zdefiniowanymi składnikami pochodzącymi z pozycji zamówień będących kompletem. Proces pobierania materiałów może odbywać się wielokrotnie poprzez wskazanie faktycznej ilości uruchamianej produkcji, a w końcowym etapie w powiązaniu z dokumentami kompletacji na przyjęcie wyrobów gotowych.

Ofertowanie to często kluczowy etap w procesie sprzedaży. Ta część systemu pozwala na tworzenie ofert dla odbiorców. Program sBiznes w pełni wspiera ten etap przez możliwość przygotowania oferty z możliwością dokładnego opisania specyfiki oferowanego asortymentu. Istnieje możliwość określenia zysku dla pozycji z oferty.

Zamówienia
Transakcje

Transakcje - Rezerwacje, rachunki otwarte 
Moduł Transakcje służy do zarządzania obiektami zamkniętymi takimi jak obiekty sportowe, bary czy restauracje. Oferuje wiele konfigurowalnych funkcji, co przekłada się na dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Zapewnia kompleksowe rozwiązania związane z całym procesem obsługi transakcji począwszy od wyboru taryf wejściowych, wyboru szafek, kontroli obłożenia miejsc na danym obiekcie, a skończywszy na obsłudze wyjścia z rozliczeniem transakcji. Moduł oferuję również obsługę kart klientów jak i zarządzanie zmianami pracowników, a także rozliczaniem ich czasu pracy. Obszar ten także umożliwia rezerwację powiązaną z transakcjami wejściowymi. System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, wagami i czytnikami kreskowymi. Do każdej z wymienionej funkcjonalności możemy stosować raporty wydruków czy zestawienia.

Sklep www -  Współpraca ze sklepem internetowym 
Moduł Sklep zapewnia współpracę ze sklepem internetowym. Jako podstawowa platforma wykorzystywana jest platforma Shoper®. Funkcjonalność zapewnia wymianę danych w zakresie wystawiania wskazanych towarów na sprzedaż oraz pobierania ewentualnych zamówień. Istnieje możliwość dostosowania współpracy z innymi popularnymi sklepami internetowymi.

Sklep www

Księgowość

księga handlowa, księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany

Księgowość

Księgowość - KPiR, ryczałt, ewidencje, deklaracje, podatki 
Obszar Księgowość w systemie ma na celu ewidencjonowanie zakupów i sprzedaży VAT, a także dla mniejszych firm prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz obsługę Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym obszarze możemy także generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-EUk) oraz wysyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. Dostępna obsługa rozliczania składek ZUS, informuje o naliczeniach związanych z podatkiem dochodowym oraz generuje miesięczne rozliczenie podatku dochodowego. System automatycznie generuje e-deklaracje oraz zapewnia pełną obsługę JPK.

Finanse-Księgowość - Księga handlowa, dowody księgowe 
Obszar ten stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania finansami. Każdy zdefiniowany zapis księgowy można wprowadzać, a następnie przeglądać i sortować według dowolnych kryteriów. System oferuje również wgląd do wartości zapisów na poszczególnych kontach z opcją przeglądania czy raportowania. Poza podstawowymi raportami finansowymi (Rachunek Zysków i Strat, Bilans) można zdefiniować i utworzyć dowolny raport wg określonych kryteriów. Funkcjonalność obszaru umożliwia definiowanie dekretów, które pozwalają na automatyczne tworzenie zapisów księgowych ze wskazanych obszarów.

Finanse-Księgowość

Finanse

kasa, bank, rozliczenia, przelewy, rozrachunki, wielowalutowość, split payment

Kasa i bank

Kasa i bank - Raporty kasowe i bankowe, waluty 
Moduł pozwala rejestrować operacje gotówkowe i bezgotówkowe. System obsługuje operacje gotówkowe (obsługa kasy) jak i bankowe (obsługa wyciągów bankowych), a także oferuje możliwość generowania wszystkich niezbędnych wydruków (KP, KW, Raport Kasowy czy Raport Bankowy). Można zdefiniować i obsługiwać dowolną liczbę kas i banków. Podczas rejestrowania dokumentów płatności możliwe jest ich późniejsze rozliczenie z należnościami lub zobowiązaniami oraz zadekretowanie na kontach księgowych.

Finanse-Księgowość - Rozrachunki 
Funkcjonalność systemu pozwala na prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, porównanie transakcji, definiowanie wielu planów kont czy tworzenie raportów finansowych.

Rozrachunki

Personel

kadry, płace, ewidencja czasu pracy,  ZUS, PPK, RODO

Personel

Personel - Kadry, Płace, Ewidencja Czasu Pracy, ZUS, e-deklaracje 
Moduł Personel ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło czy też umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS. PERSONEL posiada funkcje przeznaczone do gromadzenia i zarządzania bazą danych osobowych. Zgromadzone dane mogą być używane przez inne obszary systemu. Moduł posiada domyślny predefiniowany zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy. Wbudowane funkcjonalności ułatwiają tworzenie i zarządzanie listami płac. Integrują w sobie również funkcje do przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów i prowadzenia rozliczeń z ZUS i e-Administracją.

e-Dokumenty

JPK, e-deklaracje VAT i PIT, sprawozdania KRS, e-ZLA

  • JPK, e-deklaracje VAT i PIT - w sBiznes można generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-EUk) oraz wysyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. System automatycznie generuje e-deklaracje oraz zapewnia pełną obsługę JPK z możliwością wczytywania cząstkowych plików i ich grupowania. Wczytane pliki JPK_VAT mogą zasilać ewidencję VAT.
  • sprawozdania KRS - w module e-Sprawozdania można przygotować, zweryfikować, oraz podpisać sprawozdanie finansowe, a następnie wysłać bezpośrednio do KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Istnieje również możliwość przygotowania pliku *.xml do wysłania poprzez portal e-KRS. e-Sprawozdania w sBiznes są zgodne ze schematami logicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.
  • e-ZLA - z sBiznes obsługa "elektronicznych zwolnień lekarskich" jest bardzo prosta, polega na imporcie dokumentów XML. Zwolnienia lekarskie pracownika lub grupy pracowników można zaimportować z pliku wygenerowanego w portalu e-ZUS. Funkcjonalność e-ZLA w sBiznes obsługuje import w formacie xml oraz zip (jako pakiet danych do importu).

Majątek

środki trwałe, wypożyczalnia, narzędziownia, gospodarka pojazdami

Majątek

Majątek - Środki trwałe, wyposażenie, narzędziownia 
Obszar Majątek służy do ewidencji ilościowo – wartościowej składników majątku trwałego oraz do przechowywania wszelkich zmian dokonanych na składnikach tego majątku. Podstawowymi funkcjami, które oferuje system są:
- przechowywanie informacji o składnikach majątku,
- dokonywanie operacji na składnikach majątku,
- generowanie planów amortyzacji,
- klasyfikowanie środków trwałych,
- inwentaryzacji i rozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych,
- ewidencjonowanie wydań i zwrotów.

Wypożyczalnia - Zarządzanie procesem wypożyczenia majątku
Obszar do obsługi wypożyczalni bazuje na kartach majątku sBiznes i umożliwia obsługę wypożyczeń, rozliczania, generowania umów, protokołów uszkodzeń oraz poboru kaucji. Dzięki współpracy z pozostałymi modułami sBiznes, jest możliwa pełna obsługa procesu obsługi transakcji łącznie z generowaniem dokumentów sprzedaży.

Wypożyczalnia
Karty drogowe

Gospodarka pojazdami - Ewidencja pojazdów, karty drogowe  
Moduł służy do zarządzania pracą floty pojazdów, obsługi kart drogowych oraz rozliczenia paliw. Ewidencja czasu pracy kierowców została dostosowana do najnowszych wymogów.  Ewidencja pojazdów zapewnia kontrolę nad terminami przeglądów technicznych, przydzielonym wyposażeniu oraz obowiązkach serwisowych (np. wymiany oleju, serwis podzespołów i inne...)

Kontakty

kontrahenci, CRM, dziennik zadań, obsługa sekretariatu

Kontrahenci

Kontrahenci - Odbiorcy i dostawcy 
Kontrahenci to odbiorcy, dostawcy, kooperanci, partnerzy, banki itp. Listę kontrahentów można dowolnie uzupełniać i grupować. Za pomocą dostępnych parametrów system umożliwia tworzenie dowolnych grup o określonych atrybutach, sortowanie i wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów. Za pomocą funkcji rozliczeń kontrahentów system umożliwia kontrolę stanu finansów, rozliczanie należności jak i zobowiązań.

CRM - relacje biznesowe, sekretariat 
Funkcjonalność umożliwia tworzenie relacji biznesowych czy planowanie kontaktów (CRM). System oferuje również kontrolę nad dokumentami przychodzącymi i wychodzącymi, co w dużej mierze usprawnia pracę sekretariatu, a także płynną wymianę dokumentów pomiędzy użytkownikami.

CRM
Dziennik zadań

Dziennik zadań - Ewidencja zadań bieżących 
Ta funkcjonalność zapewnia sprawne zarządzanie bieżącymi zadaniami, gdzie od użytkownika systemu wymaga się konsekwencji w działaniu. Moduł pozwala na definiowanie zadań, przypisywanie ich konkretnym osobom odpowiedzialnym za wykonanie, oraz zapewnia bieżący nadzór nad wykonaniem. Opcja Historii zadania umożliwia śledzenie ewentualnych zmian w parametrach zadania. Z tym modułem każde zadanie zostanie wykonane w 100% poprawnie.
Moduł dostępny również w formie dziennika tabelarycznego (układ arkusza xls), posiadający możliwość definicji pól słownikowych, etapów i statusów oraz przystosowany do pracy na stanowiskach roboczych (magazyny i pakownie) w formie terminalowej na urządzenia POS z dotykowym ekranem.

Produkcja

zlecenia, kooperacja, podwykonawcy

Produkcja

Produkcja - kompletacja, zlecenia wewnętrzne, kooperacja
Na obszar w sBiznes, który jest związany z szeroko pojętą produkcją, składa się wiele funkcjonalności. Szeroko stosowana funkcjonalność kompletacji polega na możliwości definicji a następnie wykonania kompletacji wyrobów gotowych na podstawie listy składników. System wspiera również możliwość współpracy z kooperantami, którym wydajemy a następnie, od których przyjmujemy asortyment wymagający wykonania na zewnątrz przedsiębiorstwa. Natomiast zlecenia wewnętrzne pozwalają usprawnić i kontrolować procesy, które są przeprowadzane w ramach własnej struktury organizacyjnej.